Salgsbetingelser og avtalevilkår

Dekorativt skille

1 Innledning og parter

Disse vilkårene regulerer kjøp og salg av betalte medlemskap og gratis nyhetsbrev gjennom nettsidene etkjokken.com, meze.pro og deres eventuelle etterfølgere (heretter omtalt som «nettsiden»), samt ordinær bruk av nettsiden for ikke-medlemmer, heretter omtalt som «tjenestene».

Selger av tjenestene er Meze AS, org. nr. 929 407 075, heretter omtalt som «selgeren». Selgeren kan nås på meze@etkjokken.com.

Kjøper er den som foretar kjøp av betalt medlemskap, melder seg på gratis nyhetsbrev (via nettsiden eller andre steder) eller benytter nettsiden uten registrering.

Avtaleforholdet oppstår i det kjøperen får tilgang til gratis eller betalte tjenester på denne siden eller benytter nettsiden uten registrering. Gjennom å kjøpe eller bruke tjenestene på denne siden, aksepterer kjøperen disse vilkårene.

Vilkårene kan oppdateres fra tid til annen. Fortsatt bruk av enhver del av tjenestene innebærer fortsatt aksept av de til enhver tid gjeldende vilkår. Kjøpere anbefales derfor å lese gjennom vilkårene med jevne mellomrom. Ved signifikante endringer i vilkår for kjøpere med betalt medlemskap, vil selgeren varsle disse på egnet måte, for eksempel som del av nyhetsbrev eller et varsel på nettsiden.

Følgende endringer er gjort i vilkårene siden 13. september 2022:

 • 6. mars 2023:
  Nytt tredje avsnitt i punkt 3 angående gratis prøveperiode; byttet ut ordet «abonnement» med «medlemskap» i tittelen på punkt 4.
 • 8. januar 2024:
  Generelt: Oppdatert for overflytting av medlemskap fra meze.pro til etkjokken.com, samt endring av den betalte tjenestens navn fra «meze» til «medlemskap» og introduksjon av halvårlig medlemskap.
  Punkt 2, avsnitt 8: Eksempler fjernet, da disse nå er oversatt til norsk.
  Punkt 3, avsnitt 4: Endret fra at selger vil forsøke å trekke medlemskap etter forfall til at selger kan, og at kjøpere som ikke har betalt forfalt medlemskap når som helst kan miste tilgangen til tjenestene.
  Punkt 6, avsnitt 1: Rettighetene fordeles mellom Meze AS og Vidar Bergum.

2 Tjenestenes innhold

Formålet med tjenestene på nettsiden er å lære kjøpere å lage unik mat fra matkulturer som er lite kjente i Norge, samt bakgrunn om rettene og matkulturene.

Kjøpere av betalt medlemskap vil motta nyhetsbrev, tilgang til nettsiden og tilgang til lærer som oppgitt på kjøpstidspunktet og endret fra tid til annen ved varsel til disse kjøperne.

Medlemskap er en organisk tjeneste som vil utvikles over tid. Endringer knyttet til (men ikke begrenset til) innhold, publiseringsdato og publiseringsfrekvens må påregnes. En notis som del av nyhetsbrev anses som tilstrekkelig varsel for endringer.

Kjøpere av årlig, halvårlig og månedlig medlemskap vil i løpet av et kalenderår motta like mange utgaver, men det gis ingen lovnader for hvor mange utgaver som utgis hver måned til kjøpere av månedlig medlemskap. Alle betalende medlemmer har adgang til å stille spørsmål knyttet til innholdet i tjenestene.

Dersom selger, uansett årsak, ikke kan levere nyhetsbrevene i tråd med avtalen, har selger rett til å sette alle aktive medlemskap på pause i inntil 26 uker. I pauseperioden vil medlemmer ha tilgang til arkivet på denne nettsiden som vilkårene ellers tilsier, men ikke motta nye nyhetsbrev, få nytt innhold på nettsidene eller ha muligheter til tilbakemeldinger. Kjøperens medlemsperiode vil forlenges med en periode tilsvarende pauseperioden, så pauseperioden i praksis blir tilnærmet «gratis» for betalende medlemmer. Dersom pauseperioden overstiger 26 uker, vil kjøpere av betalt medlemskap kunne kreve full refusjon for gjenværende medlemsperiode etter pro rata-prinsippet.

Kjøpere av gratis nyhetsbrev vil motta nyhetsbrev og ha tilgang til tjenestene slik selger til enhver tid bestemmer. Selger har således ingen plikt til å sende nyhetsbrev til, eller gi tilgang til denne nettsiden, til kjøpere som har meldt seg på gratis nyhetsbrev (gratis medlemskap). Selger har heller ingen plikt til å opplyse om endringer i hva kjøpere av gratis nyhetsbrev mottar. Selger kan når som helst trekke tilbake og avslutte gratis nyhetsbrev.

Kjøpere som bruker siden uten registrering har tilgang til artikler slik selger til enhver tid bestemmer. Selger kan når som helst trekke tilbake tilgang til artiklene og nettsiden.

Tjenestene leveres i hovedsak på norsk, men tekniske begrensninger gjør at noe teknisk og administrativt innhold kan forekomme på engelsk eller en blanding av norsk og engelsk.

Tjenestene leveres for øvrig som de er og selgeren forbeholder seg retten til å endre funksjonalitet og innhold fortløpende og uten forvarsel.

3 Priser og betaling

Deler av innholdet på nettsiden krever betalt medlemskap. Medlemskapet betales forskuddsvis månedlig, halvårlig eller årlig og fornyes automatisk inntil kjøperen aktivt sier opp medlemskapet. Prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Eventuelle prisendringer på eksisterende tjenester varsles med minst 30 dagers skriftlig varsel til kjøperen. Så lenge kjøperen ikke aktivt sier opp medlemskapet innen prisendringen trår i kraft, vil medlemskapet fornyes til den nye prisen.

Gratis prøveperiode anses som bindende påmelding til betalt medlemskap. Valgt medlemskap vil bli belastet ved utløpet av prøveperioden, med mindre kjøper selv sier opp medlemskapet før prøveperioden utløper.

Betaling behandles gjennom Stripe. Kjøperen er ansvarlig for å holde sine kredittkortdetaljer eller andre valgte betalingsmåter oppdatert. Dersom valgt betalingsmåte ikke kan trekkes ved automatisk fornyelse av medlemskap, kan selgeren forsøke å trekke beløpet i inntil 7 dager. Kjøperen kan når som helst miste tilgang til tjenester så lenge medlemskapet er forfalt men ikke betalt, men vil fortsatt kunne motta gratis nyhetsbrev, med mindre kjøper selv melder seg av disse. Kjøperen er videre forpliktet til å følge eventuelle vilkår som Stripe setter for betalingen.

4 Fornyelse og oppsigelse av medlemskap

Alle medlemskap, både gratis og betalte, løper inntil oppsigelse. For betalte medlemskap må oppsigelse skje senest dagen før en ny periode påbegynnes. I motsatt fall vil medlemskapet fornyes til den enhver tid gjeldende pris, jf. avtalens punkt 3.

Betalt medlemskap og gratis nyhetsbrev må sies opp via «Min side» eller tilsvarende på nettsiden.

5 Angrerett

Kjøpere kan angre kjøpet av betalte tjenester i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe fra det øyeblikket det betalte medlemskapet starter og kjøperen har fått tilgang til tjenesten. Dersom medlemskapet har en gratis prøveperiode med tilgang til de samme tjenester som inkluderes i det betalte medlemskapet, begynner angrefristen å løpe fra det øyeblikket prøveperioden starter og kjøperen har fått tilgang til tjenesten.

Dersom kjøperen har tatt i bruk tjenesten før angreretten er påberopt og kjøperens tilgang til tjenesten stoppet, kan selgeren holde tilbake en pris tilsvarende én måneds medlemskap i tråd med angrerettlovens §26.

For øvrig er selgeren ved mottak av melding om at kjøper ønsker å benytte seg av angreretten forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

6 Plikter, rettigheter og annet

Meze AS og Vidar Bergum har alle rettigheter til innholdet på nettsiden og i nyhetsbrev.

Kjøpere kan kun bruke innholdet til personlige og ikke-kommersielle formål.

Hvert medlemskap er for personlig bruk for én person og kan ikke deles med andre. Medlemmer kan likevel dele innlogging til tjenestene med nærstående i samme husstand. Medlemmer står også fritt til å videresende enkeltstående nyhetsbrev i rimelig omfang, inkludert nyhetsbrev som er del av betalt medlemskap, så lenge dette ikke gjøres systematisk for å omgå avtalens vilkår om at hvert medlemskap er for én person.

Kjøpere av betalt medlemskap plikter å ha gyldig betalingsmiddel registrert på sin profil så lenge medlemskapet er aktivt.

Dersom kjøperen ikke følger opp sine plikter i denne avtalen, forbeholder selgeren seg retten til å avslutte medlemskapet uten opphold.

Tjenestene kan inneholde lenker eller henvisninger til andre nettsider eller tjenester. Selger har ikke noe ansvar for innholdet som finnes på eller via slike lenker.

Selger tar forbehold om at feil og unøyaktigheter kan forekomme og tjenestene tilbys uten garantier for kvalitet, riktighet, funksjon, sikkerhet eller bruk til bestemte forhold. Selger kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for konsekvenser eller tap som følge av bruk av tjenestene, med mindre annet følger av norske lover. Selger er heller ikke ansvarlig for konsekvenser eller tap knyttet til at tjenestene er helt eller delvis utilgjengelige på grunn av vedlikehold, tekniske problemer eller andre grunner. Vedvarende problemer med tilgang til tjenestene må varsles til selger. Problemer som nevnt i dette avsnittet vil heller ikke kunne anses som mislighold av denne avtalen.

Tjenestene selges som de er og selger er ikke forpliktet til å sørge for at tjenesten støtter spesifikke enheter, nettlesere, e-postprogrammer/apper eller andre tekniske løsninger som brukes til å lese nyhetsbrev eller nettsider. Selger er ikke ansvarlig for om spam-filtre eller andre årsaker gjør at nyhetsbrev ikke ender i innboksen til kjøper. Selger er ikke ansvarlig for brukerfeil, inkludert knyttet til at enkelte deler av nettsiden er på andre språk enn norsk.

Selger forbeholder seg retten til å avslutte tjenestene når som helst og uten forvarsel. Dersom tjenestene opphører, skal utestående forhåndsbetalte medlemsperioder refunderes etter pro rata-prinsippet. Refusjonen skal gjennomføres så raskt som mulig og settes i gang senest 30 dager etter siste utsendte nyhetsbrev (annonsert pauseperiode i tråd med avtalens punkt 2 ikke inkludert). Refusjonen vil skje til kjøpers betalingsmiddel som registrert hos betalingsleverandør. Jf. avtalens punkt 3 er det kjøpers ansvar å sørge for at kjøperens kortdetaljer eller tilsvarende er oppdatert.

7 Personopplysninger

Bruk av tjenestene omfatter behandling av personopplysninger. Vidar Bergum er ansvarlig for behandling av personopplysninger på vegne av selgeren.

Du finner alle detaljer om vår behandling av personopplysninger i personvernerklæringen.

8 Tvister

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling på telefon 23 400 500 eller nettsiden www.forbrukerradet.no.

For øvrig skal tvister knyttet til vilkårene avgjøres i henhold til norsk rett med Oslo tingrett som verneting.

Nye kommentarer modereres, og det kan ta noen dager før kommentaren publiseres.